Váš dôveryhodný obchodný Partner

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov webu www.marini.pl

Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre spracovanie a ochranu osobných údajov poskytnutých používateľmi v súvislosti s ich používaním webu https://www.marini.pl.

Spoločnosť vynakladá všetko úsilie, aby zabezpečila dôvernosť, bezpečnosť a ochranu Vašich osobných údajov pri ich spracovaní, v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, vrátane ustanovení Nariadenia EÚ (EÚ) 2016/679 Európskeho Parlamentu a Rady z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (tzv. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

S ohľadom na ochranu súkromia používateľov webu Správca v tomto dokumente informuje o právnych dôvodoch spracovania osobných údajov poskytnutých používateľovi v súvislosti s ich používaním webu https://www.marini.pl, spôsoboch zhromažďovania, spracovania a ochrane osobných údajov, ako aj o právach Používateľov.

Používateľom je akákoľvek fyzická osoba, ktorej sa údaje týkajú, využívajúce web https://www.marini.pl alebo elektronické služby dostupné prostredníctvom webu.

Správcom osobných údajov poskytnutých Používateľom na webe https://www.marini.pl je spoločnosť PH „MARINI” Marian Korczyk so sídlom Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461.

Ochrana osobných údajov prebieha v súlade s požiadavkami všeobecne platných právnych predpisov a ich ukladanie prebieha na zabezpečených serveroch. Za týmto účelom je využívaný oi bezpečný komunikačný šifrovací protokol (SSL).

Web získava informácie o Používateľoch a ich správaní prostredníctvom:

 • informácií dobrovoľne zadaných do formulárov
 • súborov „cookies”

Súhlas Používateľa

Používanie webu https://www.marini.pl Používateľom znamená, že Používateľ súhlasí s tým, že Správca zhromažďuje a používa osobné údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje Používateľa Webu spracováva Správca na základe súhlasu vyjadreného Používateľom a v rámci oprávneného záujmu Správcu. Používateľ má právo predtým vyslovený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ku ktorému dochádzalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Osobné údaje spracovávané Správcom

Správca získava osobné údaje priamo od Používateľa prostredníctvom webu, vyplnením Používateľom kontaktného/registračného formulára dostupného na webe a odoslaním prostredníctvom neho správy Správcovi.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je dobrovoľné.

Pre uzatvorenie zmluvy požadujeme poskytnutie Vašich údajov v registračnom formulári B2B platformy.

Správca bude spracovávať iba osobné údaje, ktoré boli zadané do formulárov na stránkach https://www.marini.pl

 • meno, priezvisko
 • názov firmy
 • adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • číslo NIP (DIČ)
 • IP adresy

Účely spracovania osobných údajov

Spôsob spracovania Používateľských údajov Správcom závisí od toho, ako Používateľ používa web a od funkcií, ktoré sú na ňom dostupné. Správca spracováva osobné údaje Používateľa pre nasledujúce účely:

 • marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR),
 • registrácia účtu, uzavretie a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR),
 • vystavovanie faktúr, vedenie a uchovávanie účtovnej dokumentácie, reklamačné konanie (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR),
 • analytické účely, ako je výber služieb pre našich zákazníkov, optimalizácia našich produktov alebo služieb na základe pripomienok zákazníkov, optimalizácia procesov obsluhy na základe priebehu predaja a popredajného servisu, čo je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR),
 • prieskum spokojnosti zákazníkov a zisťovanie kvality našich služieb, čo je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Zdieľanie osobných údajov

V súvislosti s využívaním našich služieb môže byť poverené spracovaním Vašich údajov. Príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty podieľajúce sa na realizácii cieľov:

 • podporujúce nás, napr. pri implementácii Vami objednaných produktov, pri vybavovaní korešpondencie alebo v procese obsluhy Zákazníka.
 • spolupracujúci s nami pri vybavovaní účtovných, daňových, právnych a IT záležitostí
 • prevádzkujúci poštové alebo kuriérne činnosti
 • vykonávajúce platobné činnosti

Vzhľadom na to, že Správca využíva služby Facebook a Instagram, môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané do Spojených štátov amerických (USA). Portály pri prenose údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov a ďalších krajín používajú schválené zmluvné doložky alebo tam, kde je to vhodné, používajú bezpečnostné mechanizmy uvedené v GDPR.

Správca môže tiež využívať služby Google, ktorý spravuje servery po celom svete, takže môžu byť osobné údaje spracovávané na serveroch umiestnených mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Google používa bezpečnostné mechanizmy stanovené GDPR.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov každého z týchto subjektov:

Meta Platforms Ireland Limited (tj. Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Sociálne siete

Správcom osobných údajov na fanpage (profile) na sociálnej sieti Facebook a Instagram je P.H. „MARINI” Marian Korczyk so sídlom Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461

Správca spracováva údaje Používateľov, ktorí:

 • sa prihlásili k odberu fanpage alebo iného profilu na sociálnej sieti kliknutím na ikonu „To sa mi páči“ alebo „Sledovať“,
 • pridali svoj komentár alebo klikli na ikonu „To sa mi páči“ alebo na obdobnú ikonu pod ktorýmkoľvek z príspevkov zverejnených na fanpage (profile).

Správca môže spracovávať nasledujúce údaje:

 • základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) v rozsahu zverejnenom Používateľmi na ich vlastných profiloch na sociálnej sieti,
 • údaje zverejnené používateľmi na profile na sociálnej sieti;

Osobné údaje Používateľov môžu byť spracovávané na nasledujúce účely:

 • prevádzkovanie fanpage pod názvom Marini Hurtownia Dziecięca na sociálnej sieti Facebook, okrem iného za účelom správy a vedenia fanpage
 • komunikácia s Používateľmi za podmienok stanovených spoločnosťou Facebook Inc., podľa článku 6 ods. 1 bod aaf GDPR;
 • vedenie profilu pod názvom Marini_hurtownia_dla_dzieci na sociálnej sieti Instagram, a to aj za účelom správy a vedenia profilu a komunikácie s Používateľmi, za podmienok stanovených spoločnosťou Facebook Inc., podľa článku 6 ods. 1 bod aaf GDPR;
 • prípadné určenie, vyšetrovanie alebo obrana proti nárokom podľa čl. 6 ods. 1 bod f GDPR,
 • prieskumy spokojnosti zákazníkov a zisťovanie kvality produktov ponúkaných správcom, podľa čl. 6 ods. 1 bod f GDPR.

Príjemcom osobných údajov Používateľov spracovávaných v súvislosti s aktivitou na stránke sociálnej siete môže byť:

 • poverení zamestnanci Správcu údajov,
 • subjekty spojené so Správcom zmluvou o poskytovaní služieb na zabezpečenie fungovania funpage alebo iného profilu na Facebooku, Instagrame.
 • vlastník sociálnej siete Facebook a Instagram v rozsahu vyplývajúcom zo zaistenia fungovania funpage na Facebooku a Instagrame - v súlade s pravidlami tohto portálu.

Údaje Používateľov boli získané z Facebooku, Instagramu a z verejných profilov Používateľov na uvedených internetových platformách.

Osobné údaje Používateľov budú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú z dôvodu obchodných potrieb Správcu, po dobu prevádzkovania fanpage (profilu) alebo do doby, kým Používateľ vznesie námietku proti ich spracovaniu, odvolá súhlas - pokiaľ boli údaje spracovávané na základe súhlasu alebo Správca sám uzná, že sú údaje neaktuálne.

Používateľ má práva uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Práva Používateľov

Vaše osobné údaje budú uchovávané iba po primerane nevyhnutnú dobu s prihliadnutím na také potreby, ako je zodpovedanie dotazu, aktivácia účtu a splnenie požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Máte právo kedykoľvek skontrolovať, upraviť, vymazať, obmedziť spracovanie, vzniesť námietky, právo na prenos a požiadať o zastavenie spracovania, a to zaslaním e-mailu na adresu odo@marini.pl z adresy, z e-mailovej adresy, ktorej sa súhlas týka.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže viesť k odmietnutiu realizácie konkrétneho cieľa.

Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.

Vo vzťahu k Vám môžu byť robené úkony spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania za účelom poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a za účelom vykonávania priameho marketingu Správcom.

Vyhradzujeme si právo zmeniť Zásady ochrany osobných údajov webu. Akékoľvek zmeny budú okamžite k dispozícii na webe.​

Zásady používania Súborov Cookie na webe https://www.marini.pl

Súbory cookies sú IT dáta, najmä malé textové súbory zasielané navštívenou webovou stránkou do zariadenia používateľa internetu. To znamená, že pri používaní Webu dostupného na adrese: https://www.marini.pl sa na koncovom zariadení Používateľa ukladajú súbory cookies.

Prevádzkovateľom webu https://www.marini.pl je P.H. „MARINI” Marian Korczyk so sídlom Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP 638-000-65-83, REGON 270210461

Súbory cookies sa používajú za účelom:

 • umožnenie používania služieb dostupných ako súčasť webových stránok (napr. autentizačné);
 • vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako Používatelia Webu používajú webové stránky, čo umožňuje prispôsobiť obsah webových stránok preferenciám Používateľa a optimalizovať používanie webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie Používateľa Webu a správne zobraziť webové stránky, prispôsobené jeho individuálnym potrebám.
 • správa reklám na Facebooku a vykonávanie remarketingových aktivít (Facebook pixel);
 • poskytovanie Používateľovi reklamného obsahu viac prispôsobeného jeho záujmom;
 • umožnenie odkazovania na webové stránky externého poskytovateľa, vrátane vlastníka sociálnej siete Facebook, Instagram.
 • monitorovanie informácií o používateľoch pomocou Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na stránkach https://policies.google.com/technologies/partner-sites;

Webová stránka používa dva základné typy súborov cookies: „relačné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relačné” cookies sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ súbory cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do doby, než ich Používateľ odstráni.

V rámci Webu sa používajú nasledujúce typy súborov cookies:

 • „potrebné“ súbory cookies, umožňujúce používanie služieb dostupných na Webe, napr. overovacie súbory cookies používané pre služby vyžadujúce overenie v rámci Webu;
 • súbory cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentizácie v rámci Webu;
 • „výkonnostné“ súbory cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o tom, ako sú webové stránky používané;
 • „funkčné” súbory cookies, umožňujúce „zapamätanie” nastavenia zvoleného Používateľom a personalizáciu používateľského rozhrania, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého Používateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky a pod.;
 • „reklamné“ súbory cookies, umožňujúce poskytovanie reklamného obsahu používateľom viac prispôsobeného ich záujmom.

Používateľ môže odmietnuť všetky alebo niektoré súbory cookies. Používateľ môže tiež v každej chvíli zmeniť nastavenia prehliadača s ohľadom na súbory cookies. Vo väčšine webových prehliadačov môžete zmazať súbory cookies z pevného disku počítača, zablokovať odosielané súbory cookies alebo nastaviť varovania pred ich uložením na pevný disk. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania so súbormi cookies sú k dispozícii v nastavení webového prehliadača. Spôsob zmeny nastavenia súborov cookies sa môže líšiť v závislosti na používanom webovom prehliadači.

Upozorňujeme, že obmedzenie alebo zakázanie používania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webových stránkach. Ak tieto nastavenia nezmeníte a používate webové stránky, súhlasíte s používaním súborov cookies.

Otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania súborov cookies zasielajte prosím na adresu: odo@marini.pl.