Megbízható partner a kereskedelemben

Adatvédelmi szabályzat

A www.marini.pl adatvédelmi szabályzat irányelvei

Az Adatvédelmi szabályzat meghatározza a felhasználók által a https://www.marini.pl weboldal használatával kapcsolatban megadott személyes adatkezelésének és védelmének elveit.

A Társaság elkötelezett amellett, hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak bizalmas kezelését, biztonságát és védelmét az adatkezelés során azokra vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, beleértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit.

A weboldal Felhasználói magánélete védelmének érdekében a jelen dokumentumban az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználók által a https://www.marini.pl weboldal használatával kapcsolatban megadott személyes adatok kezelésének jogalapjairól, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módjairól, valamint a Felhasználók jogairól.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, akire vonatkoznak az adatok, aki a https://www.marini.pl weboldalt vagy a weboldalon keresztül elérhető elektronikus szolgáltatásokat veszi igénybe.

A Felhasználó által a https://www.marini.pl weboldalon megadott személyes adatok adatkezelője a P.H. "MARINI" Marian Korczyk, székhelye: Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP (adószám) 638-000-65-83, REGON (azonosítószám) 270210461.

Az adatvédelem az általánosan alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megfelelően történik, és az adatok tárolása védett szervereken történik. Erre a célra többek között a Secure Socket Layer (SSL) kódoló rendszert használják.

A webáruház a Felhasználókra és azok viselkedésükre vonatkozó információkhoz az alábbiak révén jut hozzá:

 • az űrlapokon önkéntesen megadott információk
 • sütik (cookie-k)

Felhasználói hozzájárulás

A https://www.marini.pl igénybevétele a Felhasználó által azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja, hogy az Adatkezelő személyes adatokat gyűjt és használ fel a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

A Webáruházat igénybe vevő Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő a Felhasználó által megadott hozzájárulás alapján és az Adatkezelőre jogos érdekei gyakorlása keretében belül kezeli. A Felhasználónak joga van a korábban megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül a Felhasználótól szerzi meg a weboldalon keresztül, azáltal, hogy a Felhasználó kitölti a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi/regisztrációs űrlapot, és azon keresztül továbbítja az Adatkezelőnek.

A kapcsolatfelvételi űrlapon szereplő személyes adatok megadása önkéntes.

A szerződés megkötéséhez szükségünk van a B2B platform regisztrációs űrlapon megadott adataira.

Az Adatkezelő csak a https://www.marini.pl oldalon található űrlapokon megadott személyes adatokat dolgozza fel.

 • keresztnév, vezetéknév
 • cégnév
 • cím:
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • NIP (adószám)
 • IP-címek

A személyes adatkezelés céljai

Az, hogy az Adatkezelő milyen módon dolgozza fel a Felhasználó adatait, attól függ, hogy a Felhasználó hogyan veszi igénybe a weboldalt, valamint rajta lévő funkcionalitásoktól. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a következő célok érdekében kezeli:

 • marketingcélok (RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja),
 • A fiók regisztráció, a szerződés megkötése és teljesítése (RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja),
 • számlák kiállítása, számviteli nyilvántartás vezetése és tárolása, panasztételi eljárások (RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja),
 • elemzési célok, mint például az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások kiválasztása, termékeink vagy szolgáltatásaink optimalizálása az ügyfelek visszajelzései alapján, a szolgáltatási folyamatok optimalizálása az értékesítés és az értékesítés utáni szolgáltatási folyamat alapján, ami jogos érdekünk (RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja),
 • az ügyfelek elégedettségi felmérése és a kiszolgálásunk minőségének felmérése, ami jogos érdekünk (RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

A személyes adatok megosztása

A szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban megbízás adható az Ön adatainak feldolgozására. Az Ön személyes adatainak címzettjei a célok megvalósításában részt vevő szervek lesznek:

 • például az Ön által megrendelt termékek megvalósításában, a levelezés feldolgozásában vagy az ügyfélszolgálati folyamatban bennünket támogató szervek.
 • a számviteli, adózási, jogi, informatikai ügyekben velünk együttműködő szervek
 • postai vagy futárszolgáltatásokat nyújtó szervek
 • pénzforgalmú tevékenységet végző szervek

Mivel az Adatkezelő igénybe veszi a Facebookot, Instagram szolgáltatásait, az Ön személyes adatai az Amerikai Egyesült Államokba (USA) kerülhetnek. A portálok jóváhagyott szerződéses záradékokat alkalmaznak, vagy adott esetben a RODO-ban (GDPR) feltüntetett biztonsági mechanizmusokat alkalmazzák, amelyek az adatok az Európai Gazdasági Térségből az Egyesült Államokba és más országokba történő továbbítására vonatkozóan.

Az Adatkezelő a világszerte szervereket fenntartó Google szolgáltatásait is igénybe veheti, így a személyes adatok feldolgozása az Európai Gazdasági Térségen kívül található szervereken is történhet. A Google a RODO (GDPR) által előírt biztonsági mechanizmusokat alkalmazza.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információkat a minden egyes szereplő adatvédelmi szabályzatában találhatók:

Meta Platforms Ireland Limited (pl. Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Közösségi média

A Facebook, Instagram fanpage oldalon (profilon) található személyes adatok kezelője P.H. "MARINI" Marian Korczyk, székhelye: Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, NIP (adószám) 638-000-65-83, REGON (azonosítószám) 270210461.

A Rendszergazda azon felhasználók adatait dolgozza fel, akik:

 • feliratkoztak a rajongói oldalra (fanpage) vagy más profilra egy közösségi portálon kattintva a "Tetszik" vagy "Kövess" ikonra,
 • hozzászólást tettek hozzá vagy kattintottak „Tetszik” vagy vele azonos jelentésű ikonra a rajongói oldalon (fanpage, profil) bármelyik közzé tett post alá.

Az adatkezelő a következő adatokat dolgozhatja fel:

 • alapvető azonosító adatok (név és vezetéknév) a Felhasználó által, saját, a közösségi portálon közzétett mértékben,
 • a Felhasználók által egy közösségi profilon közzétett adatok;

A Felhasználók személyes adatai a következő célok érdekében dolgozhatók fel:

 • Marini Hurtownia dziecięca néven vezetett rajongói oldal működtetése a Facebook közösségi oldalon, beleértve a rajongói oldal felügyeletét és kezelését is.
 • A Felhasználókkal való kommunikáció a Facebook Inc. által a RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján meghatározott feltételek szerint;
 • Marini_hurtownia_dla_dzieci nevű profil vezetése az Instagram közösségi profilon, ebből a célból a profil adminisztrálása és kezelése, valamint a Felhasználókkal való kommunikáció a Facebook Inc. által a RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján meghatározott feltételek szerint;
 • a követelések (kárigények) esetleges megállapítása, azok behajtása, követelésekkel szembeni védekezés RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján,
 • a vásárlói elégedettségi felmérések és az adatkezelő által kínált termékek minőségének meghatározása RODO (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján.

A Felhasználó a közösségi média portálon végzett tevékenységekkel kapcsolatos személyes adatainak címzettjei a következők lehetnek:

 • az Adatkezelő által a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek,
 • Az Adatkezelővel szerződésben álló szervezetek, amelyek a Facebookon, Instagramon üzemeltetett rajongói oldal vagy egyéb profil működtetésére vonatkozó szolgáltatásokat nyújtanak.
 • a Facebook és Instagram közösségi média tulajdonosa, a Facebook és Instagram rajongói oldal működésének biztosításához szükséges mértékben- a portál szabályzatával összhangban.

A felhasználói adatokat a Facebookról, az Instagramról valamint a Felhasználók nyilvános profiljairól beszerezték a megjelölt adatkezelési felületeken.

A Felhasználók személyes adatai az Adatkezelő üzleti igényeiknek megfelelően szükséges ideig lesznek tárolva, a rajongói oldal (profil) működtetésének időtartamáig, illetve addig, amíg a Felhasználó kifogást emel a személyes adatok feldolgozása ellen, visszavonja a hozzájárulását - ha az adatok feldolgozása nem emel kifogást a személyes adatok feldolgozása ellen, nem vonja vissza a hozzájárulását - ha az adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történt, vagy amíg az Adatkezelő maga nem állapítja meg, hogy az adatok elavultak.

A Felhasználó rendelkezik a jelen Adatvédelmi szabályzatban felsorolt jogokkal.

A Felhasználói jogok

Az Ön személyes adatait csak megalapozottan szükséges ideig tárolják, figyelembe olyan igényeket, mint a kérdésére való megválaszolását, fiókjának aktiválását, és az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelését.

Ön bármikor jogosult hozzáférni, módosítani, törölni, korlátozni az adatkezelést, tiltakozni, az adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni, valamint bármelyik pillanatban követelheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének megszüntetését küldve emailt az odo@marini.pl címre arról a címről, amelyhez a kapcsolódik hozzájárulása.

A személyes adatok megadása önkéntes, azonban az adatszolgáltatás megtagadása a meghatározott adott cél megtagadását eredményezheti.

Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a 2016. április 27-i általános adatvédelmi rendeletet.

Önnel kapcsolatban automatizált döntéshozatal vezethető be, beleértve a profilalkotást, a megkötött szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása és az Adatkezelő által végzett közvetlen marketing céljából.

 

Fenntartjuk a jogot a weboldal adatvédelmi szabályzatának módosítására. Bármilyen módosítást azonnal elérhetővé teszünk a weboldalon.

 

 

A sütik (cookie-k) használatára vonatkozó irányelvek a https://www.marini.pl oldalon

A sütik (cookie) számítógépes adatok, különösen kisméretű szöveges adatfájlok, amelyeket a meglátogatott weboldal küld az internetező eszközére. Ez azt jelenti, hogy az alábbi címen elérhető weboldal használata során: https://www.marini.pl sütik (cookie-k) tárolódnak a Felhasználó végberendezésén.

A https://www.marini.pl weboldal üzemeltetője a P.H. "MARINI" Marian Korczyk, székhelye: Goczałkowice-Zdrój, ul. Spokojna 74, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP (adószám) 638-000-65-83, REGON (azonosítószám) 270210461.

A sütiket a következőkre használják:

 • a weboldalon elérhető szolgáltatások használatának lehetővé tétele (pl. hitelesítési sütik);
 • olyan statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy a Szolgáltatás igénybe vevői hogyan használják a weboldalt, ami lehetővé teszi a weboldal tartalmának a Felhasználó preferenciáihoz való igazítását és a weboldal használatának optimalizálását; ezek a fájlok különosen lehetővé teszik a weboldal által nyújtott Szolgáltatás Felhasználója eszközének felismerését és a weboldal megfelelő, az egyéni igényekre szabott megjelenítését.
 • Facebookon lévő hirdetések kezelése és remarketing tevékenységek vezetése (Facebook pixel);
 • a Felhasználónak az érdeklődési körének jobban megfelelő reklámtartalom kínálása;
 • egy külső szolgáltató, többek között a Facebook, Instagram közösségi hálózat tulajdonosának weboldalára mutató link engedélyezése.
 • A Felhasználókról szóló információkat követjük nyomon a Google Analytics, a Google Tag Manager és a Google Ads segítségével. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk a https://policies.google.com/technologies/partner-sites interface oldalon találhatók;

A Weboldal keretében alapvetően két fő sütitípust használnak "munkamenet" (session cookie-k) és "állandó" (persistent cookie-k). A "munkamenet" cookie-k olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén tárolódnak, amíg a Felhasználó ki nem jelentkezik, el nem hagyja a weboldalt vagy ki nem kapcsolja a szoftvert (webböngészőt). Az "állandó" a cookie-k azok paramétereiben meghatározott ideig vagy addig, amikor a Felhasználó törli őket a végberendezéséről.

A Szolgáltatás a következő típusú sütiket használja:

 • "szükséges" sütik, amik a Weboldalon elérhető szolgáltatások használatának lehetővé teszik, pl. hitelesítési sütik, amelyeket a Weboldalon hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használnak;
 • biztonsági célokra használt sütik, pl. a Weboldalon történő hitelesítéssel kapcsolatos visszaélések felderítésére;
 • "teljesítmény" sütik, amelyek lehetővé teszik a Honlap weboldalainak használati módjára vonatkozó információk gyűjtését;
 • "funkcionális" sütik, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó által választott beállítások "megjegyzését" és a Felhasználó adatkezelési felületének személyre szabását, például a Felhasználó által választott nyelv vagy származási régió, betűméret, a weboldal megjelenése stb. tekintetében;
 • "hirdetési" sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy a Felhasználóknak az érdeklődési körükhöz jobban igazodó hirdetési tartalmakat küldjenek. A Felhasználó elutasíthatja az összes vagy egyes sütiket. A cookie-kra vonatkozó böngészőbeállításait is bármikor megváltoztathatja. A legtöbb böngészőben törölheti a cookie-kat a számítógép merevlemezéről, letilthatja a bejövő cookie-kat, vagy beállíthatja figyelmeztetést a sütik a merevlemezen történő tárolásáról. A cookie-k beállításairól és kezeléséről szóló részletes információkat a böngésző beállításaiban talál. A süti beállítások megváltoztatásának módja az Ön által használt internetböngészőtől függően változhat.

Figyelembe kell venni, hogy a sütik használatának korlátozása vagy letiltása befolyásolhatja a Weboldalon elérhető egyes funkciókat. Ha nem változtatja meg ezeket a beállításokat és használja a Weboldalt, akkor elfogadja a cookie-k használatát.

Ha bármilyen kérdése van az Adatvédelmi irányelvekkel és a Sütik használatára vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az odo@marini.pl e-mail címen.